Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van onze diensten (zoals hieronder gedefinieerd). Deze Algemene Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Nationale Ondernemers Pas B.V.  Door onze diensten te gebruiken, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Neem deze voorwaarden dus zorgvuldig door, zodat u volledig op de hoogte bent van uw rechten en plichten als u gebruik maakt van onze diensten.

1. Definities 

a. Ondernemer: een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die in kan gaan op de aanbieding.
b. Partner: de zakelijke dienstverlener die via Nationale Ondernemerspas een aanbieding doet aan Ondernemer.
c. Nationale Ondernemerspas: Nationale Ondernemers Pas B.V, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.
d. Aanbieding: een propositie van Partner die gepubliceerd wordt op www.nationaleondernemerspas.nl
e. Overeenkomst: de gesloten overeenkomst tussen Ondernemer en Partner.
f. Website: www.nationaleondernemerspas.nl
e. Profiel: het door de Ondernemer ingevulde overzicht met persoonlijke- en contactgegevens alsmede eventuele aanvullende informatie. 

2. Werkwijze Nationale Ondernemerspas

2.1 Op de Website worden aanbiedingen voor diensten of producten van Partners aangeboden. Nationale Ondernemerspas is slechts de publicist van de Aanbieding. Crediteur van de Aanbieding en leverancier van de aangeboden diensten of goederen zijn uitsluitend de telkens specifiek aangegeven Partners, die deze diensten of goederen op basis van hun eigen algemene voorwaarden leveren.

2.2 Nationale Ondernemerspas is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden tot het leveren van de in de Aanbieding vermelde prestaties of goederen, maar verbindt zich er alleen toe dat de Aanbieding u een recht op het leveren van de dienst of product zoals omschreven door de Partner verschaft indien voldaan is aan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

2.3 De door Nationale Ondernemerspas gedane Aanbiedingen zijn ofwel gericht op een dienst, een product of een bepaalde dienst- resp. goederenwaarde. Voor het gebruik van de diensten van Nationale Ondernemerspas gelden uitsluitend de navolgende gebruiksvoorwaarden (hierna “de gebruiksvoorwaarden”).

3. Aanvaarding Algemene Voorwaarden en gebruiksvoorwaarden

3.1 Deze Algemene Voorwaarden met daarin opgenomen de gebruiksvoorwaarden worden door u als Ondernemer aanvaard doordat u deze bij de inschrijving/registratie aanvaardt door het aanvinken van het daarvoor opgenomen vakje (opt-in) of doordat u daadwerkelijk gebruik maakt van de dienst of het goed. In dat geval erken u dat Nationale Ondernemerspas het gebruik van haar diensten als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en gebruiksvoorwaarden beschouwt.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden en gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden opgeroepen, afgedrukt of lokaal worden opgeslagen.

4. Lidmaatschap Nationale Ondernemerspas

4.1 Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van het aanmeldformulier en daarmee ook de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

4.2 Het 'essential' en 'smart publisher' lidmaatschap geldt voor een periode van 12 maanden en wordt automatisch stilzwijgend verlengd.

4.3 Het 'introductie' lidmaatschap geldt voor een periode van 6 maanden en wordt automatisch stilzwijgend verlengd en overgezet naar een 'essential' lidmaatschap. 

4.4 Behoudens tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is 30 dagen. 

4.5 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. De daarbij behorende Aanbiedingen dus ook.

4.6 De klant kan te allen tijde het Lidmaatschap van de Nationale Ondernemerspas opzeggen. Na opzegging blijft het lidmaatschap geldig tot het einde van het dan lopende abonnementsjaar. Een opzegging dient schriftelijk (per brief/e-mail) gedaan te worden.

5. Totstandkoming Overeenkomst

5.1 De aanvaarding door de Ondernemer van de Aanbieding vindt plaats op de website van de betreffende Partner, dan wel op een fysieke locatie waar de Partner de goederen of diensten verkoopt. Deze specifieke voorwaarden en de privacy statement van de overeenkomst worden aangeboden door de betreffende Partner.

5.2 De Overeenkomst komt vervolgens succesvol tot stand tussen de desbetreffende Partner en Ondernemer.

5.3 De gegevens van de Ondernemer worden conform het Privacybeleid doorgegeven aan de Partner. De overeenkomst is dan reeds tot stand gekomen.

6. Herroeping

6.1 De Overeenkomst kan binnen de voorwaarden van de specifieke Partner worden herroepen.

6.2 De herroeping termijn vangt aan op de dag nadat de in art. 4.1 genoemde aanvaarding is gedaan. Zoals vermeld in artikel 2 is Nationale Ondernemerspas in geen geval verantwoordelijk voor de herroeping van de overeenkomst tussen Ondernemer en Partner.

7. Te leveren diensten / producten door Aanbieder

7.1 Slechts de desbetreffende Partner kan worden aangesproken voor de levering van de dienst of product. Nationale Ondernemerspas heeft slechts de Aanbieding uit onderhandeld voor de Ondernemer.

7.2 Nationale Ondernemerspas biedt nimmer recht op de verkrijging van een prestatie of een goed op een bepaald tijdstip.

7.3 Nationale Ondernemerspas heeft een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de Partner uitvoering geeft aan de Overeenkomst, dat wil zeggen dat de prestaties tegen de bij Nationale Ondernemerspas aangegeven voorwaarden worden geleverd.

7.4 Nationale Ondernemerspas biedt op geen enkele wijze garantie voor de door de Ondernemer bij de Aanbieder verkregen producten of diensten waarop een beroep is gedaan.

7.5 De bij Nationale Ondernemerspas vermelde prestatie levert de betreffende Aanbieder tegenover de Ondernemer voor eigen naam en voor eigen rekening. Nationale Ondernemerspas is tegenover de Ondernemer dan ook niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de Aanbieder bij het leveren van de prestatie of product.

7.6 Mochten er bij de levering van een prestatie of product problemen ontstaan, dan zal Nationale Ondernemerspas haar uiterste best doen een redelijke oplossing te vinden. De Ondernemer moet dan wel binnen bekwame tijd per e-mail of telefonisch contact met Nationale Ondernemerspas hebben genomen.

8. Plaatsing, annulering en inhoud Aanbieding

8.1 De Aanbiedingsduur van een Aanbieding wordt per Aanbieding individueel vastgesteld door Nationale Ondernemerspas. Na afloop van deze periode is ingaan op de Aanbieding niet meer mogelijk.

8.2 Nationale Ondernemerspas draagt er zorg voor dat de deal zo accuraat mogelijk wordt omschreven. Het gebruikte (beeld)materiaal is echter niet noodzakelijk een afbeelding van de geleverde dienst of het geleverde product

9. Wijzigingen website

9.1 Nationale Ondernemerspas behoudt zich het recht voor om de omvang en functionaliteiten van de website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.

9.2 Hoewel Nationale Ondernemerspas er alles aan doet om haar service zonder technische storingen aan te bieden, kunnen onderhoudswerkzaamheden, verdere ontwikkelingen en/of andere storingen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan.

9.3 Nationale Ondernemerspas aanvaardt geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de services of voor technische storingen of dataverlies.

10. Persoonsgegevens

10.1 Het soort persoonsgegevens die Nationale Ondernemerspas verwerkt en de manier waarop ze daarmee omgaat zijn opgenomen en terug te vinden in ons Privacy Statement.

11. Intellectuele Eigendom

11.1 Nationale Ondernemerspas en de specifieke Partners behouden zich alle auteurs- en andere (intellectuele eigendommen)rechten voor op hun merken, namen en logo’s, de service, alsmede op de gepubliceerde inhouden, informatie, foto’s, video’s, andere afbeelden, teksten en databases.

11.2 Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgaven aan derden en/of een anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nationale Ondernemerspas of van de ter zake betroffen partner is uitdrukkelijk verboden.

12. Toepasselijkheid en wijziging Algemene Voorwaarden

12.1 Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de met de Partner gesloten Overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de Overeenkomst niet.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1Op deze Overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

13.2 Alle geschillen tussen partijen – voor zover de Aanbieder handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf - worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.